EVENTS‎ > ‎

250 People and beyond

posted Oct 31, 2016, 9:47 PM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 10:00 PM ]
250 People and beyond
ปัจจุบันยานนิกซ์มีพนักงานมากกว่า 250 คนแล้ว และยังคงเปิดโอกาสให้กับทุกคนเข้ามาร่วมเป็นทีมงานเดียวกับเรา
Comments