EVENTS‎ > ‎

Give it to Get it #3

posted Sep 5, 2016, 10:51 PM by Unknown user   [ updated Jun 23, 2017, 3:56 AM ]
                          

Give it to Get it #3

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 
ยานนิกซ์ได้จัดกิจกรรม "Give it to Get it Vol#3 สร้างฝายประชารัฐ" ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว 
ซึ่งครั้งนี้เราได้ช่วยกันสร้างฝายประชารัฐจำนวน 2 ฝายเพื่อเป็นการชะลอน้ำ และอนุรักษ์ดิน
"มาช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้เมืองไทยน่าอยู่กันนะคะ"
Comments