Technicians / ช่างเทคนิคปฏิบัติการ

 

Job Descriptions

 • ดูแลงานติดตั้ง ประกอบระบบสาธารณูปโภคและระบบไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมายภายในบริษัท
 • ดูแลตรวจเช็คงานซ่อมบำรุงภายในบริษัท
 • เป็นผู้ช่วยวิจัย-พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ของบริษัท
 • รับผิดชอบงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย

Key Competencies / Qualifications

 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี ( สุขภาพร่างกายแข็งแรง )
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. เทียบเท่าปริญญาตรี หรือปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ยินดีรับเด็กจบใหม่ )
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
 • สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานของงานช่างได้ดี เช่น สว่านไฟฟ้า มัลติมิเตอร์ หัวแร้ง บัดกรี
 • มีใจรักและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ
 • มีความรับผิดชอบ, รักงานบริการ, กระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • อดทนและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • บริหารเวลาได้ดี สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • หากมีประสบการณ์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พ้นพันธะทางทหาร